INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILL
Livskunskap Ett
av HENRY T. LAURENCY;
endast avdelningar

Inbunden andra upplaga ute nu!5_inch_line_art.gif (2138 bytes)

Till startsidan

Till beställningar

Alla filer är i PDF-format.

LIVSKUNSKAP ETT är en samling uppsatser på temat esoterisk livsåskådning.

Esoteriken är den världs- och livsåskådning som förkunnades i forntidens hemliga kunskapsskolor. Dylika skolor för sökare efter sanningen har funnits hos alla folk, där självständigt tänkande människor kunnat ställa förnuftiga frågor om tillvarons natur och livets mening.

Framställningen utgår från hylozoiken, den världsåskådning som Pytagoras utformade och som studerades i den kunskapsskola han grundade. Det var Pytagoras’ avsikt att med hylozoiken lägga grunden till framtidens vetenskap.

Enligt hylozoiken har verkligheten tre aspekter: materia, medvetenhet och rörelse. I allt finns något slags medvetenhet, om så ännu bara potentiell. All materia i kosmos består ytterst av oförstörbara uratomer, som Pytagoras kallade monader. Livets mening är medvetenhetens utveckling. Livets mål är alla monaders allvetenhet och allmakt i kosmos.

Av bokens tio uppsatser handlar ”Meditation” om den metodiska medvetenhetsutvecklingens praktik. ”Gnostik” och ”Gnostiska symboler” ger fakta om den esoteriska lära kristendomen uppstod ur och förvanskade. ”Planethierarkien” dryftar det femte naturrike som ligger närmast framför det mänskliga i sin medvetenhetsutveckling, och ”Lärjungaskap” anger villkoren för människans inträde i detta högre rike. Den längsta uppsatsen, ”Lagen”, handlar om det i all esoterisk livsåskådning centrala studiet: de oföränderliga livslagar människan måste söka förstå och lära sig lyda för att nå allt högre i sin medvetenhetsutveckling.   

HENRY T. LAURENCY är pseudonym för en svensk esoteriker. Han valde anonymiteten, då han ansåg budskapet vara det enda väsentliga och personligheten, som överbringade det, oväsentlig.

 

Avdelningar:

         
1.        MEDITATION     (20 sidor)
2.        GNOSTIKEN     (16 sidor)
3.        GNOSTISKA SYMBOLER     (15 sidor)
4.        LÄRJUNGASKAP     (43 sidor)
5.        PLANETHIERARKIEN     (29 sidor)
6.        IDENTIFIKATION OCH FRIGÖRELSE     (9 sidor)
7.        PEDAGOGIK     (28 sidor)
8.        RÄTTSUPPFATTNING     (23 sidor)
9.        LAGEN     (96 sidor)
10.      SFINXENS HEMLIGHET     (1 sida)

 

Livskunskap Ett
AVDELNINGAR, UNDERAVDELNINGAR OCH KAPITEL

5_inch_line_art.gif (2138 bytes)


1. MEDITATION

1.1 Medvetenhetskontroll
1.2 Vad bristande medvetenhetskontroll leder till
1.3 Medvetenhetskontrollens tre steg
1.4 Uppmärksamhetens betydelse
1.5 Det omedvetna
1.6 Det omedvetnas telepati
1.7 Vad meditation är
1.8 Meditationens uppgift
1.9 Meditation är energiproduktion
1.10 Mentalmedvetenhetens aktivering
1.11 Bönen i vedertagen mening
1.12 Bönen i egentlig mening
1.13 Esoteriska bönen
1.14 Tankens kraft
1.15 Ämnen för meditation
1.16 Levnadskonst
1.17 Egenskaper och förmågor
1.18 Meditera varje dag
1.19 Lev i meditation!
1.20 Meditations vanskligheter
1.21 Esoterisk meditation: allmänt
1.22 Syften med esoterisk meditation
1.23 Kontakt, intryck, gemenskap
1.24 Den stora åkallelsen

2. GNOSTIKEN

2.1 Tidsläget
2.2 Gnostikernas hemliga kunskapsorden
2.3 Gnostiken – den enda sanna religionen
2.4 Ur judarnas historia
2.5 Jeshu liv
2.6 Maitreya
2.7 Maitreyas budskap
2.8 Kristendomens uppkomst
2.9 Evangelieförfattarnas misstag
2.10 Gnostikern (aposteln) Paulus
2.11 Uttryck i Paulus’ brev
2.12 "Första kristna församlingen"
2.13 Förvrängningen av Christos’ lära
2.14 Christos’ återkomst

3. GNOSTISKA SYMBOLER

3.1 Inledning
3.2 Evangeliernas symboliska innebörd
3.3 De fem etapperna
3.4 Symboliken i Jeshu liv
3.5 Den rike ynglingen
3.6 De kristna högtidernas symboliska innebörd
3.7 Julen
3.8 Påsken
3.9 Gnostiska talesätt tillagda Jeshu och Christos
3.10 Ingen avatar vittnar om sig själv
3.11 Symbolen "jag"
3.12 "Icke stå det onda emot"
3.13 "Ske din vilja"
3.14 "Tro"
3.15 "Guds rike"
3.16 "Den som ger han får"
3.17 "Älska gud, älska din nästa"
3.18 Andra föregivna yttranden av Jeshu och Christos
3.19 Symbolen "Christos"
3.20 Symbolen "Fadern"
3.21 Symbolik om triaderna och högre världar
3.22 Korsfästelsens symbol
3.23 "Pånyttfödelse", "frälsning", "vägen genom nålsögat"
3.24 Synd
3.25 "Tröskelns väktare"
3.26 Domens dag, djävulen, försoningsoffer, svärdet
3.27 "Ordet", symboliska tal

4. LÄRJUNGASKAP

4.1 Inledning
4.2 Från fjärde till femte naturriket
4.3 Humanitetsstadiet
4.4 Sökare
4.5 Aspiranten på lärjungaskap
4.6 Lärjungen
4.7 Omedvetna lärjungar
4.8 Lärjungaskap som gruppliv
4.9 Initiation
4.10 Esoteriska lärare
4.11 Erforderliga insikter för lärjungaskap
4.12 Allmänna förutsättningar för lärjungaskap
4.13 Att kunna tiga
4.14 Självkritik
4.15 Tjänande inställning
4.16 Sinne för proportioner
4.17 Mental suveränitet
4.18 Medvetenhetskontroll
4.19 De tolv essentiala egenskaperna
4.20 Förmågor att förvärva såsom antagen lärjunge
4.21 Lärjungens självbestämdhet
4.22 Lärjungen såsom arbetare
4.23 Hinder för lärjungaskap
4.24 Ockult nyfikenhet
4.25 Slutord

5. PLANETHIERARKIEN

5.1 Inledning
5.2 Allt utvecklas
5.3 De sju parallellevolutionerna och hierarkierna
5.4 En fulländad organisation
5.5 Planethierarkiens medvetenhet
5.6 Planetregeringen
5.7 Planethierarkien i det förflutna
5.8 Planethierarkiens uppgifter
5.9 Planen
5.10 Leva i mänskligheten är för dem verkligt offer
5.11 Esoteriska personligheter
5.12 Buddha och Christos
5.13 Planethierarkiens sekreterare, 45-jaget D.K.
5.14 Okunnigheten om planethierarkiens existens
5.15 Tala eller tiga om hierarkien?
5.16 Planethierarkiens återuppträdande
5.17 Sökare
5.18 Lärjungaskapet
5.19 Vi få icke mer kunskap än vi behöva
5.20 Sjunde departementet och Vattumannens zodiakepok
5.21 Planethierarkien gör ej anspråk på allvetenhet
5.22 Den oerhörda distansen
5.23 Hur planethierarkien ser på verkligheten
5.24 Planethierarkien och mänskligheten

6. IDENTIFIKATION OCH FRIGÖRELSE

6.1 Identifikationen och frigörelse
6.2 Offer och försakelse
6.3 Latenta nivån och frigörelse
6.4 Mänsklighetens frigörelse
6.5 Frigörelse och lärjungaskap
6.6 Frigörelsearbetet

7. PEDAGOGIK

7.1 Inledning
7.2 Utvecklingsstadiet
7.3 Lära vi för livet
7.4 Den försummade livskunskapen
7.5 Mål och metoder för skolutbildningen
7.6 Barnuppfostran
7.7 Mål och metoder för skolutbildningen
7.8 Läraren
7.9 Förutsättningar för högre utbildning
7.10 Yrkesval
7.11 Minnesplugg mot omdömesträning
7.12 Robottänkande
7.13 Deduktion
7.14 Onödiga skolämnen
7.15 Laurency som pedagog
7.16 Latenta esoterikern
7.17 Skolans reformering
7.18 Framtidens pedagogik

8. RÄTTSUPPFATTNING

8.1 Inledning
8.2 Rättens problem
8.3 Rättsgrunderna
8.4 Individens okränkbarhet
8.5 Gott och ont
8.6 Rättsrelativism
8.7 Rådande rättskaos
8.8 Moral och moralism
8.9 Satanism
8.10 Människokännedom
8.11 Gyllene medelvägen
8.12 Sunt förnuft och balans
8.13 Ideal
8.14 Karaktär
8.15 Rättsfostran
8.16 De tolv essentiala egenskaperna

9. LAGEN

LIVSLAGAR
9.1 Inledning
9.2 Olika slag av lagar
9.3 Ändamålsenligheten i tillvaron
9.4 Lags absoluta giltighet
9.5 Allting är uttryck för lag
9.6 Livets mening
9.7 Människans okunnighet om lagen
9.8 Kunskapen om lagen
9.9 Lagen och evolutionen
9.10 Livet är en strid
9.11 Lag och ansvar
9.12 Allting har sitt pris
9.13 Lagtillit
9.14 Lagen och den gudomliga allmakten
9.15 Lagen och enhetens riken

FRIHETSLAGEN
9.16 Inledning
9.17 Individens okränkbarhet
9.18 Viljans frihet
9.19 Frihet måste förvärvas
9.20 Frihetens gränser
9.21 Mänskligheten kan ej förstå friheten
9.22 Tolerans
9.23 Ideal
9.24 Jämlikhet

ENHETSLAGEN
9.25 Allt liv är en enhet
9.26 Viljan till enhet
9.27 Attraktionen
9.28 Tjänande
9.29 Kärlek
9.30 Förlåtelse och förståelse
9.31 Äktenskapet

UTVECKLINGSLAGEN
9.32 Inledning
9.33 Utvecklingsstadierna
9.34 Mänsklighetens utveckling
9.35 Utvecklingen och självförverkligandet
9.36 Utvecklingen och attraktionen
9.37 De övermänskliga rikena

SJÄLVLAGEN
9.38 Självförverkligande
9.39 Jaget och dess höljen
9.40 Förståelse och förverkligande
9.41 Förverkligandet av enheten
9.42 Tjänande
9.43 Lidandet och lyckan
9.44 Osårbarhet
9.45 Självkännedom (och självblindhet)
9.46 Egenskaper
9.47 Livstillit, självtillit, lagtillit
9.48 Självbestämdhet
9.49 Osårbarhet
9.50 Misstag
9.51 Försummade tillfällen
9.52 Vägen

ÖDESLAGEN
9.53 Ödeslagen
9.54 Ledning
9.55 Förutbestämdhet
9.56 Kunskap och ansvar

SKÖRDELAGEN
9.57 Skördelagen
9.58 Fiktioner om skördelagen
9.59 Skördelagen och livsokunnigheten
9.60 Skördelagen och repulsionen
9.61 Skördefaktorerna
9.62 Kollektiv sådd och skörd
9.63 God sådd och skörd
9.64 Dålig sådd och skörd
9.65 Lidandet
9.66 Ansvar
9.67 Gottgörelse

AKTIVERINGSLAGEN
9.68 Medvetenhetens aktivering
9.69 Passiviteten
9.70 Medvetenhetskontroll
9.71 Aktiveringsmetoden

10. SFINXENS HEMLIGHET

Till Förlagsstiftelsen Henry T. Laurencys officiella webbplats