INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILL
Människans väg
av HENRY T. LAURENCY;
endast avdelningar5_inch_line_art.gif (2138 bytes)

Till startsidan

Till beställningar

Alla filer är i PDF-format.

Avdelningar:

         
1.        INLEDNINGAR     (57 sidor)
2.        MONADSTEGEN    (9 sidor)
3.        FÖRSTAJAGET    (38 sidor)
4.        FÖRSTAJAGETS FYSIKALVÄSEN     (14 sidor)
5.        FÖRSTAJAGETS EMOTIONALVÄSEN   (50 sidor)
6.        FÖRSTAJAGETS MENTALVÄSEN    (35 sidor)
7.        KAUSALVÄSENDET     (15 sidor)
8.        AUGOEIDES     (32 sidor)
9.        ANDRAJAGET
                 Del ett    (80 sidor)
                 Del två    (70 sidor)
10.      KAUSALJAGET    (19 sidor)
11.      ESSENTIALJAGET    (15 sidor)
12.      SUPERESSENTIALJAGET    (3 sidor)
13.      PROTOGONOS OCH TREDJEJAGET    (8 sidor)
14.      SUBMANIFESTALJAGET    (2 sidor)
15.      MANIFESTALJAGET    (3 sidor)
16.      PLANETHIERARKIEN    (19 sidor)
17.      PLANETREGERINGEN    (10 sidor)
18.      TERMINOLOGI OCH SYMBOLIK    (14 sidor)

 

Människans väg
AVDELNINGAR, UNDERAVDELNINGAR OCH KAPITEL

5_inch_line_art.gif (2138 bytes)

1. INLEDNINGAR

INLEDNING: OM LAURENCY OCH HANS VERK
1.1 Laurency
1.2 Laurencys avsikt
1.3 Laurencys verk
1.4 DVS och KOV
1.5 MV
1.6 För vilka Laurency skriver
1.7 Läsare av Laurency
1.8 System

INLEDNING: OM ESOTERIK
1.9 Esoteriken är kunskapen om verkligheten
1.10 Sökare av sanningen
1.11 Lärjungar

INLEDNING: OM BEDÖMNINGSFÖRMÅGA
1.12 Undersök själv!
1.13 Godtag aldrig något utan tillräcklig grund!
1.14 Dogmatism
1.15 Auktoritetstro

INLEDNING: OM ESOTERIKENS HISTORIA
1.16 Esoteriken före år 1875
1.17 Efter år 1875: teosofi
1.18 Alice A. Bailey och D.K.

INLEDNING: OM ATT STUDERA ESOTERIK
1.19 Att läsa esoterisk litteratur
1.20 Råd åt esoterikstuderande
1.21 Nybörjarens misstag
1.22 Gör ej propaganda för esoterik!
1.23 Kunskap medför ansvar

INLEDNING: OM HYLOZOIKENS VÄRLDSÅSKÅDNING
1.24 Kosmos
1.25 Tillvarons tre aspekter
1.26 Manifestationen
1.27 Manifestationsmaterien
1.28 Solsystemet
1.29 Involutionen
1.30 Evolutionen
1.31 Monaden och dess höljen
1.32 Medvetenheten
1.33 Jaget
1.34 Rörelseaspekten
1.35 Tiden
1.36 Livets mening och mål
1.37 Naturrikena
1.38 Människan
1.39 Människans höljen och världar
1.40 Människans utvecklingsstadier
1.41 Kollektivväsen
1.42 De sju departementen
1.43 De sju parallellevolutionerna

INLEDNING: OM ATT STUDERA HYLOZOIK
1.44 Vad hylozoik är
1.45 Hylozoiken löser verklighetsproblemen
1.46 Hylozoiken och äldre esoteriken
1.47 Hylozoiken såsom kunskap
1.48 Hylozoikens terminologi
1.49 Hylozoikens begränsning
1.50 Vilka kunna förstå hylozoiken?
1.51 Kunskapen måste tillämpas

INLEDNING: OM MÄNSKLIGHETEN PÅ OKUNNIGHETSSTADIET
1.52 Vår epok
1.53 Vår tids desorientering
1.54 Subjektivism
1.55 Två världar
1.56 Den europeiska filosofien
1.57 Semantik (begreppsanalys)
1.58 Indisk filosofi
1.59 Vetenskapen
1.60 Psykologi
1.61 Historien
1.62 Politiken
1.63 Pedagogik
1.64 Fysikalism
1.65 Ockulta sekter
1.66 Religioner
1.67 Gudsföreställningar
1.68 Heligt
1.69 Judarna
1.70 Evangelierna
1.71 Kristna teologiska fiktioner
1.72 Den kristna kyrkan

2. MONADSTEGEN

2.1 Grundläggande om involution och evolution
2.2 Olika sätt att beskriva evolutionen
2.3 Kunskapen om materieprocessen
2.4 Monadens atomkedja
2.5 Triadkedjan
2.6 Triadkedjans formande
2.7 Triadkedjan möjliggör evolutionen
2.8 De tre triaderna
2.9 Sutratma och antahkarana
2.10 De tre solsystemen
2.11 Symbolik och terminologi

3. FÖRSTAJAGET

3.1 Inledning

FÖRSTAJAGETS HÖLJEN
3.2 Allmänt
3.3 Höljena såsom egna väsen
3.4 Förstajagets världar
3.5 Jagets beroende av höljena
3.6 Höljenas energier
3.7 Höljenas centra
3.8 Departementen i höljena
3.9 Magnetism
3.10 Höljenas hälsa

FÖRSTAJAGETS MEDVETENHET
3.11 Förstajagets slag av medvetenhet
3.12 Självidentitet
3.13 Mediumism och klärvoajans
3.14 Förstajagets möjliga objektiva medvetenhet
3.15 Ingen vet gränsen för egen medvetenhet
3.16 Medvetenhetskontroll
3.17 Telepati
3.18 Problem för framtidens psykologi

MÄNSKLIGHETEN
3.19 Vår unika mänsklighet
3.20 Mänsklighetens nuvarande allmänna utvecklingsstadium
3.21 Barn
3.22 Vårt beroende av kollektiviteterna
3.23 Mänsklighetens kunskapsarv

MEDVETENHETSUTVECKLINGEN
3.24 Medvetenhetsutvecklingen
3.25 Nivåer
3.26 Människans utvecklingsstadier
3.27 Förstajagets förvärv av högre medvetenhet

REINKARNATION
3.28 Vad reinkarnation innebär
3.29 Reinkarnationens betydelse
3.30 Latensens betydelse
3.31 Livet mellan inkarnationerna
3.32 Reinkarnationen och livsokunnigheten

SJÄLVFÖRVERKLIGANDE
3.33 Nödvändiga egenskaper
3.34 Livsåskådningens betydelse
3.35 Livets mening
3.36 Kunskapen måste omsättas i handling
3.37 Självkännedom
3.38 Från kunskap till visdom
3.39 Förståelse

FÖRSTAJAGETS SÅSOM PROBLEM
3.40 Förstajaget är hinder för andrajaget
3.41 Förstajagets splittring
3.42 Förstajaget är okunnighetsjaget
3.43 Icke-identifiering med förstajaget
3.44 Förstajaget skall bli redskap åt andrajaget
3.45 Insikter till hjälp för förstajaget
3.46 TERMINOLOGI OCH SYMBOLER
3.47 SLUTORD

4. FÖRSTAJAGETS FYSIKALVÄSEN

4.1 Människan såsom fysikalväsen
4.2 Organismen
4.3 Allmänt om eterhöljet
4.4 Eterhöljets uppgifter
4.5 Eterhöljets centra
4.6 Mänsklighetens okunnighet om eterhöljet
4.7 Tillvarons energiaspekt
4.8 Magi
4.9 Temporär fysikalisering
4.10 Etervärlden
4.11 Fysisk medvetenhet
4.12 Fysikalism
4.13 Raser
4.14 Sömn
4.15 Inkarnation
4.16 Diskarnation
4.17 Fysiska livet är viktigast
4.18 Esoterikerns fysiska skörd
4.19 Hälsa
4.20 Kostens problem
4.21 Homeopati

5. FÖRSTAJAGETS EMOTIONALVÄSEN

EMOTIONALMEDVETENHETEN

5.1 Allmänt
5.2 Emotionalmedvetenhetens natur
5.3 Emotionalmedvetenhetens betydelse
5.4 Det emotionala är energikälla
5.5 Fantasi
5.6 Det emotionala är brygga till det kausala och essentiala
5.7 Två världar
5.8 Emotionalvärlden
5.9 Livet i emotionalvärlden mellan inkarnationerna
5.10 Planetens emotionaleon
5.11 Mänskligheten på emotionalstadiet
5.12 Illusiviteten
5.13 Emotionallivets problem
5.14 Religion
5.15 Mentaliteten på emotionalstadiet
5.16 Möjligheten till kunskap på emotionalstadiet
5.17 Idiologier sakna kunskapsgrunden
5.18 Mänsklighetens okunnighet om det emotionala

KLÄRVOAJANS
5.19 Allmänt
5.20 Emotionalvärldens illusivitet
5.21 Klärvoajanter måste tro på vad de se
5.22 Fantasiens skapelser
5.23 Kunskapen finns ej i emotionalvärlden
5.24 Omöjligheten att utforska emotionalvärlden
5.25 Emotionalvärldens auktoriteter leda vilse
5.26 Klärvoajanters studier av tidigare liv
5.27 Planethierarkiens inställning till emotionalvärlden
5.28 I emotionalvärlden finnas inga andrajag
5.29 Klärvoajans hör till emotionalstadiet
5.30 "Kosmisk medvetenhet"

OCKULTISM
5.31 Inledning
5.32 Ockultism och esoterik
5.33 Ockulta sekter
5.34 Ockulta sekter och frihetslagen
5.35 Ockultisters illusioner
5.36 Ockultisters spekulationer
5.37 Ockultister felbedöma egen nivå
5.38 Ockulta förmågor
5.39 Mediumskap
5.40 Ockultister äro icke lärjungar
5.41 Ockultister motarbeta planethierarkien
5.42 Ockultister äro omogna för esoteriken

DET EMOTIONALA OCH SJÄLVFÖRVERKLIGANDET
5.43 Kampen mellan attraktion och repulsion
5.44 Repulsionen – det lägre emotionala
5.45 Attraktionen – det högre emotionala
5.46 Kultur
5.47 Mystikerstadiet
5.48 På emotionalstadiet viktigaste egenskaper och förmågor
5.49 Bemästrandet av det emotionala
5.50 Emotionalitetens mentalisering
5.51 Helgoninkarnationen
5.52 Snabbaste utvecklingen på emotionalstadiet

6. FÖRSTAJAGETS MENTALVÄSEN

MENTALMEDVETENHETEN
6.1 Allmänt
6.2 Mänsklighetens mentalutveckling
6.3 Mentalmedvetenhetens begränsning
6.4 Mentalmedvetenheten är ingen kunskapskälla
6.5 Fakta
6.6 Begreppsklarhet
6.7 Omdömesförmåga
6.8 Sunt förnuft
6.9 Kritik
6.10 Begripande och förståelse
6.11 Verklighetssinne
6.12 Livsförståelse
6.13 Latent kunskap
6.14 Psykologi
6.15 Världs- och livsåskådning

DET LÄGRE ELLER EMOTIONALT MENTALA
6.16 Allmänt
6.17 Fiktionalism
6.18 Dogmatism
6.19 Vidskepligheter

DET HÖGRE ELLER RENT MENTALA
6.20 Perspektivtänkande
6.21 Systemtänkande
6.22 Aktiveringen av det mentala
6.23 Teori och praktik
6.24 Medvetenhetskontroll
6.25 Det högre emotionala får ej försummas
6.26 Terminologi

SYSTEM
6.27 Allmänt om system
6.28 Hylozoikens mentalsystem
6.29 Hylozoiken är överlägsen som arbetshypotes

MENTALJAGET
6.30 Allmänt om mentaljaget
6.31 Esoterikern är mentaljag
6.32 Mentaljagets fysiska livsproblem
6.33 Mentalstadiets problem och insikter
6.34 Mentaljagets tjänande

7. KAUSALVÄSENDET

KAUSALHÖLJET
7.1 Allmänt
7.2 De två kausalhöljena
7.3 Kausalhöljets utbyggnad
7.4 Kausalhöljet är isoleringshöljet
7.5 Kausalhöljets uppgift i medvetenhetsutvecklingen
7.6 Kausalhöljet är förrådet av erfarenheter
7.7 Kausalhöljets energier
7.8 Kausalhöljets departement
7.9 Kausalhöljets centra
7.10 Kausalhöljet är människans högsta hölje
7.11 Kausalhöljets ålder

KAUSALMEDVETENHETEN
7.12 Kausalhöljets passiva medvetenhet
7.13 Kausalideernas nerdimensionering
7.14 Kausalmedvetenheten möjliggör jagmedvetenhet
7.15 Aktiva kausalmedvetenheten
7.16 Kausalmedvetenhetens aktivering
7.17 Människan från kausalväsen till kausaljag
7.18 KAUSALVÄRLDEN
7.19 TERMINOLOGI

8. AUGOEIDES

8.1 Inledning
8.2 Den revolutionerande kunskapen om Augoeides
8.3 Allmänt om Augoeides’ arbete
8.4 Augoeides såsom vikarierande kausaljag
8.5 Augoeides såsom representant för ödeslagen
8.6 Augoeides’ arbete vid människans inkarnation
8.7 Augoeides’ arbete vid människans diskarnation
8.8 Kärleken till Augoeides
8.9 Augoeides såsom gud
8.10 Kontakten med Augoeides
8.11 Augoeides’ inspiration
8.12 Rösten i tystnaden
8.13 Verkan av kontakten med Augoeides
8.14 Bli redskap åt Augoeides
8.15 Augoeides möter på halva vägen
8.16 Hur Augoeides ser på oss
8.17 Vad Augoeides icke hjälper med
8.18 Människans utvecklingsstadier
8.19 Augoeides och lärjungaskapet
8.20 Meditation, kontemplation, teurgi
8.21 Ledning
8.22 Livstillit
8.23 Självtillit
8.24 Mänsklighetens primitivitet
8.25 Sorgens planet
8.26 Augoeides i (ockulta) litteraturen
8.27 Esoterisk begreppsförvirring om Augoeides
8.28 Hierarkiens förbehållsamhet ifråga om Augoeides
8.29 Förvanskningen av kunskapen om Augoeides
8.30 Avslutning

9. ANDRAJAGET
Del     1      2     

Del 1,   9.1 - 9.133

9.1 INLEDNING

ANDRATRIADEN
9.2 Andratriadens tre enheter
9.3 Andratriadens energier
9.4 Andratriadens tre huvudslag av medvetenhet

ANDRAJAGET
9.5 Inledning
9.6 Vad andrajaget är
9.7 De tre jagen och de tre aspekterna
9.8 Andrajagets medvetenhet
9.9 Andrajaget är kollektivjag
9.10 Andrajaget lever i medvetenheten
9.11 Andrajagets syn på verkligheten och livet
9.12 Andrajagets subjektivism
9.13 Andrajagets vilja
9.14 Andrajag ge sig icke till känna
9.15 Andrajagens arbete
9.16 Först andrajaget äger kunskap
9.17 Andrajagets vetenskaper
9.18 Integration
9.19 Suveränitet
9.20 Esoteriken är andrajagets kunskap
9.21 Förstajaget är otillräckligt
9.22 Förstajaget är problemet
9.23 Förstajaget är ovetande om andrajaget
9.24 När förstajaget upptäcker andrajaget
9.25 Insikter på vägen

VÄGEN TILL ANDRAJAGET
9.26 Förutsättningar för att bli andrajag
9.27 Hur strävan blir medveten
9.28 Frigörelsen från förstajaget
9.29 Rätt inställning
9.30 Byggandet av bron
9.31 Övergången från första- till andrajaget
9.32 Slutord

LIVSLAGAR
9.33 Lagens begrepp
9.34 Livslagar
9.35 Livslagarna äro grunden för vårt liv
9.36 Ansvar
9.37 Esoterisk livsåskådning
9.38 Livets mening
9.39 Livsförståelse är lagförståelse
9.40 Rättsuppfattning
9.41 Människans okunnighet om lagen
9.42 Människan kan icke leva utan lag
9.43 Lagfostran
9.44 "Andligt"
9.45 Kulturens väsen

FRIHETSLAGEN
9.46 Friheten är en livets lag
9.47 Frihet är förutsättning för utveckling
9.48 Fria viljan
9.49 Livsokunnigheten kan ej förstå friheten
9.50 Tolerans
9.51 Tvång och förbud
9.52 Privatlivets helgd
9.53 Samhällsfriheten

ENHETSLAGEN
9.54 Enhetens lag
9.55 Kärlek
9.56 Kärleksfull förståelse
9.57 Riktiga mänskliga relationer
9.58 Tjänande
9.59 Olika sätt att tjäna
9.60 Människornas verkliga behov
9.61 Esoterikerns tjänande
9.62 Kosmiska kollektivmedvetenheten
9.63 Kollektiviteter
9.64 Grupper
9.65 Vägen till enheten
9.66 Grunden till mänsklighetens problem

UTVECKLINGSLAGEN
9.67 Medvetenhetsutvecklingen
9.68 Livets mening är medvetenhetsutveckling
9.69 Manifestationsprocessen
9.70 Evolutionen är en långsam process
9.71 Allt måste ses ur evolutionens synvinkel
9.72 Evolutionsfaktorer
9.73 Utvecklingen och reinkarnationen
9.74 Utveckling genom identifikation och frigörelse
9.75 Kampen mellan medvetenhet och materia
9.76 Utvecklingsstadier
9.77 Nivåer
9.78 Jämlikhet
9.79 Mänsklighetens utveckling
9.80 Mänskliga individens utveckling
9.81 Medvetna evolutionen

SJÄLVLAGEN
9.82 Lagen för självförverkligande
9.83 Självbestämdhet
9.84 Förståelse
9.85 Människans fel och brister
9.86 Självkännedom
9.87 Personlighetsbedömning
9.88 Egenskaper och förmågor
9.89 Lycka och lidande
9.90 Levnadsregler
9.91 Levnadskonst
9.92 Identifikation och frigörelse
9.93 Glömma självet

HINDER FÖR SJÄLVFÖRVERKLIGANDET
9.94 Oförmågan att tiga
9.95 Omdömeslöshet
9.96 Tro
9.97 Självbedrägeri
9.98 Moral och moralism
9.99 Det förflutnas makt

ÖDESLAGEN
9.100 Nödvändiga insikter om ödeslagen
9.101 Misstag ifråga om ödeslagen
9.102 Ledning
9.103 Vår planets enastående ställning

SKÖRDELAGEN
9.104 Skördelagen
9.105 Orsakslagen och naturrikena
9.106 Sådd
9.107 Skörd
9.108 Kollektiv sådd och skörd
9.109 Exempel på sådd och skörd
9.110 "Oförtjänt" lidande
9.111 Gottgörelse
9.112 Skördelagen och livsokunnigheten
9.113 Nödvändiga insikter om skördelagen

AKTIVERINGSLAGEN
9.114 Medvetenhetens aktivering
9.115 Passivitet och robotism
9.116 Det omedvetna
9.117 Det undermedvetna
9.118 Det övermedvetna
9.119 Aktiveringsmetoder
9.120 Bön och bönhörelse
9.121 Mantraer
9.122 Meditation
9.123 Risker med meditation
9.124 Samadhi
9.125 Medvetenhetsaktivering i vardagen
9.126 Nivåhöjning
9.127 Gruppkraften
9.128 Reflektions nödvändighet
9.129 Tankekraft
9.130 Beakta icke det negativa!
9.131 Själviakttagelse
9.132 Förverkligande
9.133 "Som om"-metoden

Del 2.  9.134 -9.221

ESOTERIKEN
9.134 Esoterikens överlägsenhet
9.135 Varför vi fått esoteriken
9.136 För vilka esoteriken är avsedd
9.137 För vilka esoteriken ej är avsedd
9.138 Vanskligheter med esoterikens offentlighet
9.139 Esoteriken borde alltjämt varit esoterisk
9.140 Esoterikens betydelse
9.141 Kunskapens tillämpning är det viktiga

ESOTERISK FILOSOFI
9.142 Bro kan slås mellan esoteriken och det exoteriska
9.143 Kunskap
9.144 Verkligheten
9.145 Olika system
9.146 Tid
9.147 Forskningens möjligheter
9.148 Illusion
9.149 Odödlighet
9.150 Objektivt och subjektivt
9.151 Esoterisk omdömesförmåga
9.152 Verklighetsuppfattningen
9.153 Tro

ESOTERISK PEDAGOGIK
9.154 Inledning
9.155 Att förstå esoterik
9.156 Latent kunskap
9.157 Esoteriska lärare
9.158 Kunskapen måste bearbetas
9.159 Förutsättningar för esoteriska studier
9.160 Avsikter med esoteriska studier

ESOTERISK LITTERATUR
9.161 Indisk litteratur
9.162 D.K.:s och Alice A. Baileys skrifter
9.163 Litteraturrekommendationer

ESOTERIKERN
9.164 Esoteriker och "esoteriker"
9.165 Esoterikern spekulerar aldrig
9.166 Esoterikern gör icke propaganda
9.167 Esoterikerns kritik
9.168 Esoterikerns världar
9.169 Esoterikerns anpassning till mänskligheten
9.170 Esoterikern räknar ej med att bli förstådd
9.171 Esoterikerns livshållning
9.172 Esoterikerns livsproblem
9.173 Sådant esoterikern får lära sig
9.174 Esoterikerns arbete med esoteriken
9.175 Esoterikerns tjänande
9.176 Esoterikerns kontakt med enheten

ASPIRANTEN PÅ LÄRJUNGASKAPET
9.177 Inledning
9.178 Aspiranten
9.179 Aspiranten prövas
9.180 Aspirantens missriktade iver
9.181 Grunden till aspiranternas misstag
9.182 Aspirantens arbete på självförverkligandet
9.183 Nödvändiga insikter för aspiranten
9.184 Ingen kan bli förbisedd

LÄRJUNGASKAP
9.185 Inledning
9.186 Lärjungen
9.187 Vad lärjungaskap är
9.188 Vem blir lärjunge?
9.189 Omedvetna lärjungar
9.190 Förutsättningar för lärjungaskap
9.191 Nödvändiga egenskaper och förmågor
9.192 Vad lärjungen får lära sig
9.193 Lärjungen frågar icke läraren
9.194 Lärjungen lär sig att se till medvetenhetsaspekten
9.195 Lärjungaskap är gruppliv
9.196 Lärjungens egen utveckling
9.197 Lärjungen varnas för felaktiga metoder
9.198 Hinder för lärjungaskap
9.199 Lärjungen prövas
9.200 Lärjungens livsföring
9.201 Symboler
9.202 Nödvändiga insikter för lärjungen
9.203 Initiation

DEPARTEMENT
9.204 De sju departementen
9.205 Vissa departement
9.206 Departementen i höljena
9.207 Departementen och astrologi
9.208 Förståelse av departementen

ASTROLOGI
9.209 Esoterisk astrologi
9.210 Zodiakenergier och zodiakepoker
9.211 Fiskarnas zodiakepok
9.212 Övergången från Fiskarnas till Vattumannens epok
9.213 Vattumannens epok

KAMPEN MELLAN ONT OCH GOTT
9.214 Inledning
9.215 Svarta logen
9.216 FÖRUTSÄGA FRAMTIDEN

NYA GRUPPEN AV VÄRLDSTJÄNARE
9.217 Inledning
9.218 Ett nytt naturrike

INVOKATION OCH EVOKATION
9.219 Invokationens och evokationens vetenskap
9.220 Mantraer
9.221 Den Stora Invokationen

10. KAUSALJAGET

10.1 Inledning
10.2 Vad kausaljag är
10.3 Kausaljaget är egentliga människan
10.4 Från mentaljag till kausaljag
10.5 Kausalhöljets roll i medvetenhetens aktivering
10.6 Idévärlden
10.7 De tolv essentiala egenskaperna
10.8 Kausalmedvetenhet
10.9 Intuition
10.10 Sunt förnuft
10.11 Psykologien är okunnig om kausalmedvetenheten
10.12 Kausaljag omedvetna om sin status
10.13 Kausaljaget har medvetenhetskontinuitet
10.14 Kausaljagets studium av förflutna inkarnationer
10.15 Kausaljaget kan utforska mänskliga världarna
10.16 Kausaljagets revolution av vetenskapen
10.17 Kausaljagets liv och livssyn
10.18 Kausaljaget är fritt från illusioner och fiktioner
10.19 Esoteriken är kausaljagets verklighetssyn
10.20 Från kausaljag till essentialjag
10.21 Ingen är ofelbar
10.22 Kausaljagets begränsning
10.23 Kausaljag kan ej bedöma högre verklighet
10.24 Slutord

11. ESSENTIALJAGET

11.1 Materia och medvetenhet
11.2 Kollektivväsen
11.3 Enheten
11.4 Essentialhöljet
11.5 Essentialmedvetenheten
11.6 Intuition
11.7 Kärlek
11.8 Förståelse
11.9 Kontakt med essentialmedvetenheten
11.10 Förvärvet av essentialmedvetenhet
11.11 Övergången till andratriaden
11.12 Essentialjaget
11.13 Essentialjaget lever i medvetenhetsaspekten
11.14 Först essentialjaget kan bli verklig psykolog
11.15 Visdomslinjen och kärlekslinjen
11.16 Symboler avseende essentialjaget

12. SUPERESSENTIALJAGET

12.1 Superessentialjaget
12.2 Superessentialmedvetenheten
12.3 Viljan
12.4 Superessentialvärlden

13. PROTOGONOS OCH TREDJEJAGET

13.1 PROTOGONOS
13.2 Terminologi och symboler om Protogonos

TREDJEJAGET
13.3 Allmänt
13.4 Sjätte naturriket eller första gudomsriket
13.5 Tillvarons rörelseaspekt
13.6 Viljan
13.7 Sjätte naturriket är rörelseaspektens rike
13.8 Tredjejagets fortsatta expansion
13.9 Kosmiska expansionen
13.10 Tredjejagets medvetenhet
13.11 Tredjejagets verklighetsuppfattning
13.12 Tredjejaget är suveränt i solsystemvärldarna
13.13 Betydelsen av vetskap om högre världar
13.14 Terminologi och symboler om tredjejaget

14. SUBMANIFESTALJAGET

14.1 SUBMANIFESTALJAGET
14.2 Pytagoras
14.3 Submanifestalvärlden

15. MANIFESTALJAGET

15.1 MANIFESTALJAGET
15.2 Manifestaljagets begränsning
15.3 Manifestalvärlden
15.4 Christos–Maitreya
15.5 De sju hierarkierna
15.6 Symboler

16. PLANETHIERARKIEN

16.1 Inledning
16.2 Planethierarkien består av kollektivväsen
16.3 Planethierarkiens organisation
16.4 Den genomgående indelningen i departement
16.5 De sju parallella hierarkierna
16.6 Devahierarkiens kontakt med mänskligheten
16.7 Hierarkiska personligheter
16.8 Planethierarkiens sekreterare, 45-jaget D.K.
16.9 Buddha och Christos
16.10 Kosmiska karriären
16.11 "Gud" är de allt högre hierarkierna
16.12 All kunskap kommer från hierarkien
16.13 Planethierarkiens livssyn
16.14 Planethierarkien måste lyda livslagarna
16.15 Hierarkien kan icke veta framtiden
16.16 Den oerhörda distansen
16.17 Planethierarkien är icke neutral
16.18 Planethierarkiens arbete
16.19 Lärjungaskapet
16.20 "Initiationerna"
16.21 Planethierarkien värvar ej lärjungar
16.22 Planethierarkien söker medhjälpare
16.23 Planethierarkien tjänar mänskligheten, ej individen
16.24 Planen
16.25 Planethierarkien omorganiseras
16.26 Nya kausalriket
16.27 Nya gruppen av världstjänare
16.28 Planethierarkiens återframträdande
16.29 Missuppfattningar om planethierarkien
16.30 Terminologi

17. PLANETREGERINGEN

17.1 Olika slags regeringar
17.2 Planetregeringen
17.3 Även planetregeringens medlemmar utvecklas
17.4 Planethärskaren
17.5 Det stora offret
17.6 Gud
17.7 "Lärjungar till planetregeringen"
17.8 Avatarer
17.9 Manifestationsprocesser
17.10 Kosmiska riken
17.11 Kosmiska totalmedvetenheten
17.12 Kosmisk medvetenhet
17.13 Allvetenhet
17.14 Kosmiska energier
17.15 Kosmiska organisationen
17.16 Kosmiska kollektiv
17.17 Kosmiska individer
17.18 Kosmiska expansionen
17.19 Symboler

18. TERMINOLOGI OCH SYMBOLIK

18.1 Traditionella esoteriska symboliken
18.2 Terminologien är i behov av en reform
18.3 Laurencys terminologi
18.4 Universal mind
18.5 Själ
18.6 Tvillingsjälar
18.7 Ande, själ, kropp
18.8 Översjälen
18.9 Monaden
18.10 Jaget
18.11 Symboler för förstajaget och dess världar
18.12 Symboler för essentialiteten
18.13 "Död"
18.14 "Synd"
18.15 Gud immanent och transcendent
18.16 Motsatspar
18.17 Ljus och mörker
18.18 Graal
18.19 Triangeln och kvadraten
18.20 Astrologisk symbolik
18.21 Korset
18.22 Korsfästelse
18.23 Offer
18.24 Esoteriska historien
18.25 Kultur
18.26 Några esoteriska termer
18.27 Några esoteriska symboler

AVSLUTNING

 

Till Förlagsstiftelsen Henry T. Laurencys officiella webbplats